5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Ohlédnutí za akcemi

Jedinečná akce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

kulatý stůl Otázky státní suverenity v 21. století

Termín: čtvrtek 31. března 2016, 9 – 13 hodin

Místo: Praha, Poslanecká sněmovna PČR, místnost „Státní akta“

Hlavními diskutujícími budou 

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

prof. PhDr. Václav Bělohradský, filosof a sociolog, univerzita Terst

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., od roku 1993 do roku 2013 soudce Ústavního soudu ČR, v letech 2003–2013 jako jeho místopředseda; vedoucí Oddělení teorie práva Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín Panevropské vysoké školy v Bratislavě

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK v Praze

 

Motto

 „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ (Ústava České republiky, Hlava první, základní ustanovení, Článek 1)

 

„Závěr je jednoznačný: „moderní stát, jenž se vyvinul v průběhu mnoha staletí v Evropě a evropskou expanzí rozšířil do celého světa, již nadále neexistuje“, jinými slovy řečeno, „mýtus státu jako enklávy, která nejúplněji vyjadřuje naději na racionalizaci sociálního života, se vyčerpal“.“ (Holländer, P.: Soumrak moderního státu; Právník, Roč. 152, č. 1 (2013), s. 1–28)

 

  

Trestní odpovědnost úředních osob 

Jednodenní konference se konala v pátek 26. února 2016 v Praze, v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5.

S tématem trestní odpovědnosti obecně i na konkrétních příkladech Vás seznámili

vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Antonín Draštík

předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR JUDr. František Púry, Ph.D.

vedoucí Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje mjr. Mgr. et Mgr. Rostislav Šenk

 

 

 

Pracovní doba, dovolená a překážky v práci – aktuálně a v praxi

Workshop se konal v malebném prostředí zimních Beskyd ve welness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích ve dnech 17. a 18. února 2016. 

Lektorka Mgr. Kristina Chrástková Vás seznámila s tím, jak správně nařizovat čerpání dovolené, jak v praxi uplatňovat překážky v práci a jak vést evidenci pracovní doby. Součástí workshopu byly příklady z praxe MěÚ Vítkov.

 

 

Ohlédnutí za konferencí "Personalistika, vzdělávání a právo ve veřejné správě 2015"

Ve dnech 22. - 24. září 2015 proběhla v důstojném prostředí Magistrátu města Brna již tradiční konference, která si v diářích všech personalistů prahnoucích po nových informacích vydobyla pevnou pozici. Účastníci ocenili jak  aktuální a do hloubky cílící program, tlumočený experty na poli zaměstnanecké a pracovní legislativy, tak možnost vzájemného setkání a předání si zkušeností, i v rámci společenských akcí. Klub personalistů, o. p. s., tak významým způsobem napomáhá šíření poznatků a informací v oblasti státní správy a samosprávy. Více...

 

Dobruška v Praze | Závazkové právo

Kdo sleduje dění v Klubu personalistů, o. p. s,. ví, že workshop na témata Vztah NOZ a ZP (pracovní právo podle nového občanského zákoníku) a Aktuální problematika zákona o úřednících měl původně jako místo konání určenu Dobrušku, jako klidné místo „na půl cesty“. S ohledem na mnoho okolností byla tato akce nakonec přesunuta do Prahy, ale pracovní název „Dobruška“ už jí zůstal. A „Dobruška“ se vydařila! Více...

 

Jedinečný pětidenní cyklus Zákoník práce se všemi soudci pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR se konal ve dnech 13. až 17. dubna 2015 v pohostinném a inspirativním prostředí Mikulova

Jedinečnost cyklu spočívala jednak v tom, že jeho lektory byli členové pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, kteří mají jediné rozhodující slovo v pracovněprávní oblasti, jednak v uceleném pohledu na tematiku. Během cyklu měli účastníci možnost  individuální konzultace na předem zaslané otázky s Mgr. Kristinou Chrástkovou.

Mezi témata cyklu byla zařazena mj. pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva, změny pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru diskriminace či zákazy výpovědi. Součástí cyklu je simulace řízení před soudem ve věcech pracovněprávních.

Pozvánka

Přihláška

 

Klub personalistů, o.p.s., nabídl od března do května letošního roku celkem čtyři akce

Ve dnech 4. – 5. března jsme se společně se soudcem Nejvyššího soudu ČR, Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., zaměřili na „Vybrané otázky věcných práv v NOZ“. Více...

 

Ohlédnutí za únorovými akcemi

Od začátku roku 2015 nabídl Klub personalistů, o. p. s., svým členům i zájemcům z řad veřejnosti několik jedinečných akcí, na nichž předávali účastníkům své znalosti odborníci nad jiné povolaní – soudci Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a autoři či spoluautoři zákonů. Připoměňme si první z nich, které proběhly v únoru 2015. Více... 

 

2014

Klub personalistů, o. p. s. úspěšně uspořádal již druhý ročník konference Personalisitika a vzdělávání ve veřejné správě

Vážení členové Klubu, 

Klub personalistů zrealizoval druhý ročník konference Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě. Letoší ročník nabídnul tři dny plné odborných příspěvků z řad soudců Nejvyššího soudu České republiky, Nejvyššího správního soudu České republiky a dalších odborníků z personálních a dalších oblastí veřejné správy. Konference proběhla koncem měsíce září ve spolupráci s panem JUDr. Romanem Fialou, místopředsedou Nejvyššího soudu ČR, Ing. Pavlem Loutockým, tajemníkem Magistrátu města Brna a dalších v Brně za účasti cca 200 osob. 

Konferenční newsletter je k dispozici, jak na webových stránkách Klubu (zde), tak i na webových stránkách konference. Klub personalistů, o. p. s. momentálně pracuje na přípravě obsáhlá monografie, jenž se bude zabývat vybranými tématy konference.