5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

O Klubu

Klub personalistů 

Od roku 2010 se sdružují odborníci v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst i krajských úřadů z celé České republiky na odborné platformě Klubu personalistů, který vznikl spontánně z potřeby těch, kteří se zabývají řízením lidských zdrojů ve veřejné, zejména územní správě. Členy klubu se postupně stávají personalisté, tajemníci a další zaměstnanci zabývající se řízením úřadů, řízením lidských zdrojů a personální problematikou.

Klub personalistů vznikl díky tomu, že chyběla soustředěná platforma pro předávání informací, setkávání a výměny názorů, zkušeností vedoucích úředníků a personalistů i dalších pracovníků zabývajících se oblastí lidských zdrojů. Personalisté i tajemníci se sice společně na pracovních jednáních setkávají, ale konkrétní zaměření na řízení lidských zdrojů v územní samosprávě a složitost právní úpravy pracovního poměru úředníků chybělo.

Snahou Klubu personalistů je zajišťovat pro své členy v územní samosprávě kvalitní servis a přenos informací v oblasti pracovně právní, zejména seznamovat s aktuálními judikáty soudů, se stanovisky odborných a akademických pracovišť. Klub pomáhá svým členům přenášet tyto nové poznatky do praxe. Další oblastí, v níž Klub personalistů působí, je poradenství – tedy řešení běžných a každodenních problémů vzniklých při aplikování zákonných norem v praxi úřadů tak, aby se vždy postupovalo v souladu s platnou legislativou a judikaturou soudů.

Klub personalistů se z odborné platformy stal v srpnu 2012 obecně prospěšnou společností, organizací s právní subjektivitou.  Jejím cílem nadále zůstává dlouhodobá snaha o předávání nových poznatků, metod a postupů zaměstnancům veřejné správy, zejména úředníkům samospráv. Pro své členy Klub organizuje pravidelné vzdělávací akce, které jsou vždy zaměřeny na potřebná témata navržená samotnými členy Klubu.  Připravuje odborné semináře zaměřené na aktuální problémy z praxe, změny zákonných norem a na vydané judikáty, které se týkají pracovně právní problematiky. 

 

Cena „Personalista veřejné správy“ 

Klub personalistů bude každý rok vyhlašovat cenu „Personalista veřejné správy“. Tato cena byla poprvé udílena za rok 2012 a jejím držitelem se na základě rozhodnutí hodnotící komise stala paní Eva Tomášková z Magistrátu města Děčína. Hlavním cílem udílení této ceny je ocenění práce personalistů veřejné správy, a to za mimořádný přínos v oblasti personálního řízení, zvýšení prestiže zaměstnavatele a významu personalistiky pro úspěšné fungování každého územního samosprávného celku, orgánu státní správy a příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo ústřední orgán státní správy.

Smyslem této ceny je jednak zdůraznění významu ne vždy dostatečně oceněné práce personalisty a též i poděkování za velmi náročnou a zodpovědnou práci. Personalista veřejné správy totiž musí prokázat nejen znalosti z oblasti pracovněprávní problematiky, ale musí disponovat i vědomostmi z oblasti pracovní psychologie, personálního řízení spolu se schopnostmi získávat, motivovat a stabilizovat kvalitní zaměstnance.

 

Členství v klubu

Členem Klubu personalistů se může stát jen ta žena či muž, která(ý) je v pracovněprávním vztahu k územnímu samosprávnému celku, České republice, orgánu státní správy nebo k příspěvkové organizace, zřizované územním samosprávným celkem nebo ústředním orgánem sátní správy, a u svého zaměstnavatele:

a) je personálním manažerem (např. ředitel personálního odboru, ředitel krajského úřadu, tajemník magistrátu, městského úřadu nebo obecního úřadu, vedoucí personálního odboru, útvaru nebo oddělení)

b) vykonává, zajišťuje nebo se podílí na zajišťování personálních činností.

Členství v Klubu je čestné, a tudíž bezplatné. 

Veškeré podmínky vzniku a zániku členství v Klubu naleznete v novém Statutu Klubu personalistů, o. p. s. zde

 

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z OR ze dne 21. ledna 2014 naleznete zde.