5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Seminář: Oblast služebněprávních a pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi

Téma:

Oblast služebněprávních a pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi

Místo:

Zámek Valtice

Termín:

23.–26.04.2019

 

Lektoři:

JUDr. Ljubomír Drápal
dlouholetý řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, nyní předseda Krajského soudu v Praze

JUDr. Jiří Doležílek
nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

JUDr. Zdeněk Novotný
poradce místopředsedy Nejvyššího soudu, dlouholetý předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu, celoživotně se jako soudce věnoval pracovnímu právu

JUDr. Pavel Malý
soudce pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý dlouholetý soudce Krajského soudu v Brně

Cena: 15.990 Kč bez DPH

Akreditace MV ČR

 

Harmonogram:

23.04.2019, 13:30–17:30, JUDr. Zdeněk Novotný

13:30–15:00 přednáška
15:00–15:30 coffee break
15:30–17:30 přednáška

Náhrada škody ve služebněprávních a pracovněprávních vztazích:

vztah právní úpravy náhrady škody v zákoně o státní službě (zákoníku práce) a v občanském zákoníku

* služebněprávní (pracovněprávní) odpovědnosti za škodu

* plnění služebních (pracovních úkolů) a přímá souvislost s ním

* odpovědnost státního zaměstnance (zaměstnance) za škodu 
** obecná odpovědnost 
** odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 
** odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 
** rozsah odpovědnosti

* odpovědnost služebního úřadu (zaměstnavatele) za škodu 
** obecná odpovědnost 
** odpovědnost za odložených věcech
** odpovědnost při odvracení škody 
** odpovědnost při služebních (pracovních) úrazech a nemocech z povolání 
** rozsah náhrady

19:00 večerní posezení s degustací vín ve Valtickém podzemí

 

24.04.2019, 09:00–15:00, JUDr. Ljubomír Drápal

09:00-10:30 přednáška
10:30-11:00 coffee break
11:00-12:30 přednáška
12:30-13:30 oběd
13:30-15:00 přednáška

Odměňování:

Minimální a zaručená mzda

 • zaručená mzda - u pracovních profesí dle druhu vykonávané práce
 • sjednání v. stanovení mzdy
 • splatnost a výplata mzdy
 • dohoda o mzdě jako dvoustranné právní jednání

Plat a odměna za služební (pracovní) pohotovost

 • jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování
 • zařazování státních zaměstnanců do platových tříd
 • zařazování ostatních zaměstnanců a úředníků krajů a měst do platových tříd
 • platový výměr a jeho náležitosti - splatnost a výplata platu
 • doplatek platu z důvodu nesprávného určení započitatelné praxe při zařazování do platového tarifu
 • doplatek platu z důvodu nesprávného zápočtu jiné praxe při zařazování do platového stupně
 • příspěvková organizace – státu či kraje a města – v jakých případech jsou její zaměstnanci odměňováni mzdou a v jakých případech platem
 • příspěvková organizace – státu či kraje a města - je rozdíl při určení, zda jsou její zaměstnanci odměňováni mzdou či platem, když má PO příjem z doplňkové činnosti?
 • nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, v platném znění – změny od 01.01.2019
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – změny od 01.01.2019
 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,  o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění – změny od 01.01.2019
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění -  řešení složitějších případů zařazování do platových tříd
 • plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby
 • náhrada platu při nepřidělování práce

Příplatky

 • kdy vzniká nárok
 • výše příplatků a možnosti alternativního sjednávání

Osobní příplatek

 • jeho snížení a odnětí u státních zaměstnanců
 • jeho snížení a odnětí u ostatních zaměstnanců a úředníků krajů a měst do platových tříd
 • uvedení důvodů, pro které byl osobní příplatek přiznán v platovém výměru

Příplatek za vedení

Příplatek za službu (práci) přesčas

 • u státního zaměstnance
 • u zaměstnance
 • u úředníka kraje nebo města
 • u představeného
 • u vedoucího úředníka
 • u vedoucího zaměstnance, který plní úkoly statutárního orgánu

Příplatek za noční práci

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Zvláštní příplatek

 • zvláštní příplatek za práce v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy
 • zvláštní příplatek u příslušných skupin správních činností a pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví nebo podle obtížnosti výkonu služby

Průměrný výdělek

 • jeho výpočet
 • případy, kdy se použije
 • pravděpodobný průměrný výdělek

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ

 • s kým a za jakých podmínek je možné DPP a DPČ uzavřít
 • jaký druh práce v nich lze sjednat
 • možnost přiznání mimořádné odměny

Osobní spis

 • co smí tvořit
 • kdo a za jakých podmínek je oprávněn do něj nahlížet

Potvrzení o službě (zaměstnání)

 • kdy se vydává
 • jaký má být jeho obsah
 • nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody

Služební (pracovní) posudek

Služební hodnocení

 • změny přijaté novelou zákona o státní službě účinné od 1. března 2018
 • jak hodnotit znalostí a dovedností, jak hodnotit výkon služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli
 • nařízení vlády č. 36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, v platném znění

Služební posudek a potvrzení o službě

Hodnocení zaměstnanců a úředníků krajů a měst a jeho vazba na snižování a odnímání osobního příplatku

Výpovědní důvod spočívající:

 • v nesplňování kvalifikačních předpokladů
 • v nesplňování kvalifikačních požadavků

 Skončení služebního poměru:

 • jestliže 2 po sobě jdoucí služební hodnocení státního zaměstnance obsahují závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky
 • nesplňuje-li státní zaměstnanec bez zavinění služebního úřadu jiný předpoklad potřebný k výkonu služby, nebo

Odvolání ze služebního místa představeného z důvodu:

 • služební hodnocení obsahuje závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovujících nebo dostačujících výsledků
 • přestal splňovat předpoklad zdravotní způsobilosti
 • přestal splňovat požadavek spočívající ve způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě

Odstupné

 • případy, kdy musí být poskytnuto v. případy, kdy může být poskytnuto
 • výše
 • vazba na trvání pracovního poměru,
 •  vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti

Odbytné

 • případy, kdy náleží
 • výše
 • vazba na nepřetržitost trvání služebního poměru,

 

18:00 večerní posezení s degustací vín MORAVÍNO, s. r. o.

 

25.04.2019, 09:00–15:00, JUDr. Jiří Doležílek

09:00-10:30 přednáška
10:30-11:00 coffee break
11:00-12:30 přednáška
12:30-13:30 oběd
13:30-15:00 přednáška

 

Sjednávání pracovního poměru na dobu určitou:

Odvolání z funkce vedoucího zaměstnance a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance:

 • kdo je a kdo není vedoucím zaměstnancem
 • zvláštnosti právního postavení vedoucích zaměstnanců
 • kdy může zaměstnavatel odvolat vedoucího zaměstnance
 • smluvní ujednání o možnosti odvolání zaměstnance
 • vzdání se funkce – komu se doručuje, běh doby, vzdání se funkce v nevhodné době, možnost zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru
 • následný postup zaměstnavatele po odvolání vedoucího zaměstnance
 • doručování rozhodnutí o odvolání
 • doručování nabídky jiného pracovního místa
 • doručování výpovědi z pracovního poměru

Výpovědní důvod spočívající:

 • v nadbytečnosti zaměstnance
 • ve fikci nadbytečnosti zaměstnance

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

Lhůty:

 • pro dání výpovědi ze strany zaměstnavatele dle jednotlivých výpovědních důvodů
 • pro odvolání z funkce

Povinnosti zaměstnanců – jejich porušování jako důvod skončení pracovního poměru

Povinnosti vedoucích zaměstnanců - jejich porušování jako důvod odvolání z funkce anebo jako důvod skončení pracovního poměru

Omezení některých práv zaměstnanců – nerespektování zákazu jako důvod pro skončení pracovního poměru

Sjednávání pracovního poměru na dobu určitou:

 • obecné principy doby určité
 • určení doby trvání
 • ukončení pracovního poměru na dobu určitou
 • zástupy za zaměstnance
 • fikce doby neurčité
 • změny doby trvání pracovního poměru

Pracovní doba

 • dopad rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-266/14 - španělská společnost Tyco - o předběžné otázce týkající se výkladu pojmu „pracovní doba“, kterou u zaměstnanců, kteří nemají stálé nebo obvyklé pracoviště, představuje doba strávená na cestě mezi jeho bydlištěm a místem, kde sídlí první a poslední zákazník, na definici pracovní doby dle zákoníku práce
 • stanovená pracovní doba
 • evidence pracovní doby - časté chyby na straně zaměstnavatelů a co a jak kontroluje inspekce práce
 • směnné režimy, vyrovnávací období 
 • pracovní doba na pracovní cestě
 • rozvržení pracovní doby
 • nejčastější chyby určení a rozvržení pracovní doby
 • odchylky pracovní doby u některých profesí (doprava, zdravotnictví, pedagogové, hasiči, práce z domova) 
 • práce přesčas - způsob její evidence ve vztahu k řadovým zaměstnancům a ve vztahu k vedoucím zaměstnancům, co je vlastně práce přesčas
 • přestávky v práci - jak správně určit přestávku na jídlo a oddech
 • doba odpočinku - nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu

Dovolená zaměstnanců

 • jak správně určit dovolenou
 • výměra, určování a čerpání dovolené
 • plánování a nařizování dovolené 
 • hromadné čerpání dovolené 
 • její čerpání při pružném rozvržení služební doby
 • druhy dovolené
 • krácení dovolené

Překážky v práci na straně zaměstnance a dopad na pracovní dobu

 • důležité osobní překážky a jiné důvody
 • překážky z důvodu obecného zájmu
 • podmínky uplatnění právo na pracovní volno z důvodu překážek v práci
 • překážky v práci při pružné pracovní době
 • povinnost včas oznámit překážku a prokázat okolnost uplatnění překážky.
 • právo zaměstnance na náhradu platu (mzdy)
 • překážky v práci na pracovní cestě včetně doby, kdy si zaměstnanec sám řídí automobil a další zaměstnanci jsou spolucestující
 • dočasná pracovní neschopnost a karanténa
 • mateřská a rodičovská dovolená

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a dopad na pracovní dobu

 • nepříznivé povětrnostní vlivy a jiné překážky
 • nepřidělování sjednané práce

Překážky ve službě na straně služebního úřadu a dopad na služební dobu

 • nepříznivé povětrnostní vlivy a jiné překážky
 • nekonání služby pro jiné překážky na straně služebního úřadu

 

26.04.2019, 09:00–12:30, JUDr. Pavel Malý

09:00-10:30 přednáška
10:30-11:00 coffee break
11:00-12:30 přednáška
12:30 oběd

Jak si poradit s problematickým státním zaměstnancem, který „šikanuje“ podřízené, který je konfliktní:

 • za jakých podmínek a z jakého výpovědního důvodu by šlo s takovým zaměstnancem skončit služební poměr?
 • jakým způsobem lze prokázat „šikanu“ podřízených státních zaměstnanců?
 • lze se státním zaměstnancem skončit služební poměr pro jeho charakterové vlastnosti?

Jak si poradit s problematickým zaměstnancem, který „šikanuje“ podřízené, který je konfliktní:

 • za jakých podmínek a z jakého výpovědního důvodu by šlo s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr?
 • jakým způsobem lze prokázat „šikanu“ podřízených zaměstnanců?
 • lze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr pro jeho charakterové vlastnosti, měl-li by zaměstnavatel ve vnitřním dokumentu stanoveny určité charakterové vlastnosti jako požadavek pro výkon konkrétní pracovní pozice a prokázalo-li by se psychologickým vyšetřením, že zaměstnanec tyto vlastnosti nemá?

Jak se zbavit neschopného zaměstnance:

 • špatný a nedostatečný pracovní výkon
 • nekvalitní práce
 • postup řešení
 • obsah „vytýkacího“ dopisu
 • jaký je rozdíl v obsahu a ve lhůtách „vytýkacího“ dopisu pro „porušování pracovní kázně“ a „vytýkacího“ dopisu k „odstranění neuspokojivých pracovních výsledků“
 • je možná dát zaměstnanci výpověď v ochranné době?

 Výkon služby z domova:

 • co vše je třeba sjednat v dohodě o výkonu služby z jiného místa – např. za jakých podmínek má být služba vykonávána, povinnost státního zaměstnance být k dispozici v určitou dobu na počítači, telefonu nebo ve služebním úřadu
 • jaké náklady je služební úřad povinen na výkon služby z domova hradit – je možné je hradit paušálem? Je možné tyto náklady hradit z veřejných prostředků?
 • jak zajistit ochranu dat a osobních údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi služebním úřadem a státním zaměstnancem?
 • jak zajistit ochranu vytištěných dat a osobních údajů, s nimiž státní zaměstnanec doma pracuje?
 • jak zajistit sdílení dat mezi státními zaměstnanci podřízenými jednomu představenému? Lze využít Google Apps, Dropbox, iCloud?
 • jaká by měla být sjednaná adresa pro účely cestovních náhrad?
 • pro jaké obory služby může být sjednán trvalý výkon služby z domova? Lze výkon služby  z domova aplikovat na všechny obory služby?
 • jakou vazbu má výkon služby z domova na povinnosti představeného coby „řádného hospodáře“?
 • jaké povinnosti stanovit představeným, jejichž někteří podřízení státní zaměstnanci budou vykonávat služby z domova? Je třeba mít písemnou metodiku pro představené, kteří řídí zaměstnance pracující z domova, harmonogram pravidelného hodnocení výkonu služby u státních zaměstnanců, kteří vykonávají službu z domova, jasně stanovená pravidla pro jejich monitoring, pravidla pro sledování kvality výkonu služby či uvedení podmínek, za nichž bude výkon služby z domova zrušen?
 • jaké služební předpisy by služební úřad  pro výkon služby z domova vytvořit? Podrobně upravit směrnici ohledně podmínek výkonu služby, sdílení dat, kontroly výkonu služby a odpovědnost představeného, který výkon služby z domova řídí, směrnici pro bezpečnost dat, atd.
 • jak zajistit, že státní zaměstnanec bude dodržovat nepřetržitý 12-hodinový odpočinek mezi dvěma směnami, přestávky na jídlo a oddech a 35hodinový nepřetržitý odpočinek v týdnu?
 • jakým způsobem zaměstnavatel zajistí řádnou evidenci služební doby u státního zaměstnance vykonávajícího službu z domova?
 • přísluší státnímu zaměstnanci vykonávajícímu službu z domova plat či náhradní volno za službu přesčas nebo náhrada platu či náhradní volno anebo příplatek za službu ve svátek?
 • jaká stanovit pravidla pro „bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby a služební úrazy?
 • jak upravit výši a podmínky poskytování náhrady za opotřebení vlastních pracovních předmětů a zařízení, které bude státní zaměstnanec používat při výkonu služby?

Home office – práce z domova:

 • co vše je třeba upravit v pracovní smlouvě – např. jak bude zadávána a odevzdávána práce, povinnost zaměstnance být k dispozici v určitou dobu na počítači, telefonu nebo na pracovišti zaměstnavatele
 • jaké náklady je zaměstnavatel povinen na výkon práce z domova hradit – je možné je hradit paušálem? Je možné tyto náklady hradit z veřejných prostředků?
 • jak zajistit ochranu dat a osobních údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?
 • jak zajistit ochranu vytištěných dat a osobních údajů, s nimiž zaměstnanec doma pracuje?
 • jak zajistit sdílení dat mezi zaměstnanci podřízenými jednomu vedoucímu zaměstnanci? Lze využít Google Apps, Dropbox, iCloud?
 • jaké bude pracoviště pro účely cestovních náhrad? Sídlo zaměstnavatele anebo bydliště zaměstnance?
 • pro jaké pracovní pozice ve veřejné správě může být sjednána trvalá práce z domova? Lze práci z domova aplikovat na všechny pracovní pozice?
 • jakou vazbu má práce z domova na povinnosti statutárního orgánu coby „řádného hospodáře“ a je rozdíl, jedná-li se o zaměstnance, jejichž platy či mzdy jsou hrazeny z veřejných prostředků?
 • jaké povinnosti stanovit vedoucím zaměstnancům, jejichž někteří podřízení zaměstnanci budou část práce nebo celou práci vykonávat z domova? Je třeba mít písemnou metodiku pro vedoucí zaměstnance, kteří řídí zaměstnance pracující z domova, harmonogram pravidelného hodnocení zaměstnanců pracujících z domova, jasně stanovená pravidla pro jejich monitoring, pravidla pro sledování výkonu zaměstnanců pracujících z domova či uvedení podmínek, za nichž bude práce z domova „odebrána“ – jedná se o změnu místa výkonu práce v pracovní smlouvě (ve jmenování)
 • jaké směrnice by zaměstnavatel měl pro práci z domova vytvořit? Podrobně upravit směrnici ohledně pracovních podmínek, sdílení dat, dále pak podmínky zadávání, kontroly a odevzdávání práce a odpovědnost za zadávání práce zaměstnanci pracujícímu z domova, směrnici pro bezpečnost dat, směrnici pro hodnocení zaměstnanců
 • jak zajistit, že zaměstnanec bude dodržovat nepřetržitý 12-hodinový odpočinek mezi dvěma směnami, přestávky na jídlo a oddech a 35hodinový nepřetržitý odpočinek v týdnu?
 • jakým způsobem zaměstnavatel zajistí řádnou evidenci pracovní doby u zaměstnance pracujícího z domova?
 • jak a v jakém dokumentu definovat dobu, v níž musí být zaměstnanec pracující z domova, přítomen na pracovišti v sídle zaměstnavatele?
 • jak a v jakém dokumentu definovat pracoviště u zaměstnavatele, v němž bude zaměstnanec pracovat v sídle zaměstnavatele?
 • jak upravit podmínky sdíleného pracoviště ve vztahu k ochraně dat a osobních údajů, které jsou na daném pracovišti fyzicky k dispozici zaměstnancům, kteří dané pracoviště v různé pracovní době společně sdílí?
 • přísluší zaměstnanci pracujícímu z domova plat (mzda) či náhradní volno za práci přesčas nebo náhrada mzdy nebo příplatek za práci ve svátek?
 • jaká stanovit pravidla pro BOZP a pracovní úrazy?
 • jak upravit výši a podmínky poskytování náhrady za opotřebení vlastních pracovních předmětů a zařízení, které bude zaměstnanec používat při výkonu práce?